qǔ jué yú
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • depend on; be decided by; hinge on

    • jiào xué zhì liàng qǔ jué yú měi gè bān de rén shù ma

      教学质量取决于人数

      Does the quality of teaching depend on class size?