qù jì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • adj.fmlsilent; still

    • tā men jià chē jīng guò qù jì wú rén kuáng fēng dà zuò de jiē dào huí jiā

      他们经过阒寂狂风大作街道回家

      They drove home through the deserted, windy streets.

Chinese words with pinyin qu ji