qù jù
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.farce

    • zhè bù diàn yǐng de qíng gǎn jī diào yǒu diǎn mó hu zuì hòu cóng qù jù zhuàn xiàng tòng kǔ de zhèng jù

      电影情感基调有点模糊最后趣剧转向痛苦正剧

      The film's emotional tone is blurry, toward the end it swerves away from farce and back toward anguish.