quán jiā
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.whole family

  • suí zhe hūn lǐ jiāng jìn quán jiā rén dōu máng de bù yì lè hū

   随着婚礼将近全家不亦乐乎

   As the wedding approached, the whole family went into overdrive.

  • kàn zhe yuàn zi li duī chéng shān de liáng shi quán jiā rén dōu xǐ xiào yán kāi

   院子粮食全家喜笑颜开

   Looking at the grain piled high in the courtyard, the whole family were wreathed in smiles.