quán lì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.with all one's strength; sparing no effort

  • tā jìn quán lì wán chéng gōng zuò

   全力完成工作

   He completed the job to the best of his ability.

  • wǒ men jié jìn quán lì zhēng qǔ shèng lì

   我们竭尽全力争取胜利

   We're going all out to win.