quán yǒng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.well out/up; gush out

  • tā zài fǎ tíng shang tū rán lèi rú quán yǒng

   法庭突然泉涌

   She burst into tears in court.

  • měi lì de jǐng sè shǐ zuò qǔ jiā líng sī quán yǒng

   美丽景色使作曲家泉涌

   The beautiful scenery inspired the composer.