rén zào
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adj.man-made; artificial

  • rén zào dì qiú wèi xīng

   人造地球卫星

   man-made earth satellite

  • rén zào xiàng jiāo

   人造橡胶

   synthetic rubber

  • rén zào bǎo shí

   人造宝石

   artificial jewel

  • rén zào píng yuán

   人造平原

   man-made plain

  • rén zào xiān wéi

   人造纤维

   man-made fibres

  • wǒ men zhù zài wán quán rén zào de huán jìng zhōng

   我们完全人造环境

   We live in an entirely man-made environment.