rēng xia
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.abandon; leave behind

  • dí rén rēng xia wǔ qì jiù táo pǎo le

   敌人扔下武器逃跑

   The enemy dropped their weapons and took to their heels.

  • wǒ rēng xia tā zì jǐ zài shì chǎng shang jiù yī jiàn chèn shān jìn xíng tǎo jià huán jià

   扔下自己市场衬衫进行讨价还价

   I left him in the market haggling over the price of a shirt.

  • tā tiào qǐ shēn lai rēng xia zhèng zài zhī de máo yī

   扔下正在毛衣

   She jumps up and throws down her knitting.