rì cháng yòng pǐn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.articles for daily use; daily essentials

  • rì cháng yòng pǐn dōu biàn chéng lìng rén chuí xián de yì shù zuò pǐn

   日常用品变成令人垂涎艺术作品

   Everyday objects are transformed into much coveted works of art.

  • yī bān rì cháng yòng pǐn

   一般日常用品

   ordinary everyday object