róng shù
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.Chinese banyan (tree); banian

    • fú zhōu de róng shù xiàng zhēng zhe píng ān jí xiáng zào fú yìn bì hé hé hé xié

      福州榕树象征平安吉祥造福荫庇和合和谐

      Banyan in Fuzhou indicates safety, luck, benefit and harmony.