Common plants

Common words
Here is a vocabulary of the most common plants.

dīng xiāng丁香lilac; lilac flower

xiān rén zhǎng仙人掌cactus

lán huā兰花orchid

leaf; leaf-like thing

hé huān合欢make love; silk tree

dà lì huā大丽花dahlia

kāng nǎi xīn康乃馨carnation

màn tuó luó曼陀罗datura

yuè jì月季Chinese rose

mù mián木棉bombax; silk cotton

yáng liǔ杨柳poplar and willow

sōngpine; slack

zhī tiáo枝条branch

liǔ xù柳絮willow catkins

shù guān树冠crown

gēnroot; offspring

wú tóng梧桐wutong

hǎi táng海棠Chinese flowering crab apple tree; plum-leaf crab

mǔ dān牡丹tree peony

qiān niú huā牵牛花morning glory

méi gui玫瑰rugosa rose; rose

shān hú珊瑚coral

bái huà白桦white birch

bǎi hé百合artichoke; edible lily bulb

zhǒng zi种子seed; seeded player

zǐ luó lán紫罗兰violet; flower of such plant

zǐ jīng紫荆Chinese redbud

měi rén jiāo美人蕉canna

huā bàn花瓣petal

huā ruǐ花蕊pistil

mò lì茉莉jasmine

jīngstalk; a thing like a stem or stalk

hé huā荷花the flower of lotus; lotus

jú huā菊花chrysanthemum; asshole

kuí huā葵花sunflower

pú gōng yīng蒲公英dandelion; flower of dandelion

yù jīn xiāng郁金香tulip; flower of this plant

yín xìng银杏ginkgo biloba; fruit of ginkgo biloba

sōng shù松树pine tree

chú jú雏菊daisy

shān shù杉树China fir

xìng shù杏树apricot tree

dù juān huā杜鹃花Rhododendron simsii

bǎi shù柏树cypress

liǔ shù柳树willow

shù zhī树枝branch

shù pí树皮bark

táo shù桃树peach

sāng shù桑树white mulberry

huà shù桦树birch

yú shù榆树elm

róng shù榕树Chinese banyan

huái shù槐树Chinese scholar tree

zhāng shù樟树camphor tree

xiàng shù橡树oak

shān chá huā山茶花camellia

fēng shù枫树maple

zǐ jīng huā紫荆花bauhinia flower

shuǐ xiān huā水仙花daffodil