rú cǐ zhè bān
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • slin this way

  • tā shuō zì jǐ de yán lùn bèi rú cǐ zhè bān kān dēng zài bào zhǐ shang shí fēn nán kān

   自己言论如此这般刊登报纸十分难堪

   He said he was mortified at the way his comments had been reported in the papers.

  • suǒ yǒu shì qing dōu rú cǐ zhè bān guò qù

   所有事情如此这般过去

   Everything passed just so.