rú shāng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.Confucianist businessman; scholar-turned-businessman

    • rú shāng yīng shì shāng rén xué rén hé shè huì huó dòng jiā de wán měi tǒng yī

      儒商商人学人社会活动完美统一

      Confucianist businessman should be a perfect unification of merchant, scholar and social activist.

Chinese words with pinyin ru shang