rú shàng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.be as above; as aforementioned

  • bào gào rú shàng suǒ chéng xiàn

   报告如上呈现

   Here ends this report.

  • rú shàng suǒ shì

   如上

   as given above

  • tè jiāng jīng guò bào gào rú shàng

   经过报告如上

   The above is a detailed account of what happened.

  • rú shàng suǒ shuō wǒ gǎn chóng shù zhēn qíng

   如上重述真情

   If, what this said, I dared repeat at last!

Chinese words with pinyin ru shang