shá zi
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • pron.dialwhat

  • nǐ gāng shuō shá zi

   啥子

   What did you say?

  • nǐ zhī dào xiàn zài fā shēng le shá zi shì ba

   知道现在发生啥子

   Do you know what's happening right now?