shǎ xiào
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.smirk; laugh foolishly; giggle; simper

  • yī zhèn shǎ xiào

   傻笑

   a fit of giggling

  • tā xǐ huan zài rén miàn qián shǎ xiào

   喜欢面前傻笑

   He likes to laugh a silly laugh in one's face.

  • tā yù jiàn shēng rén jiù huì shǎ xiào

   遇见生人傻笑

   He tends to giggle when he meets new people.