shàn dài
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.take good care of somebody; treat somebody well/kindly

  • quán shè huì dōu yīng dāng shàn dài lǎo rén

   社会应当善待老人

   The whole society should respect senior citizens.

  • shàn dài shēng mìng

   善待生命

   cherish life

  • tā yī zhí shàn dài dòng wù

   一直善待动物

   She’s always been kind to animals.