shàn jiě rén yì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • considerate

  • zài zhè bēi cǎn de bèi jǐng zhōng yī gè xián jìng shàn jiě rén yì de nián qīng nǚ zǐ zhǎng dà le

   悲惨背景娴静善解人意年轻女子长大

   From this horrific background, a quietly spoken, thoughtful young woman has emerged.

  • zuò fù mǔ de xī wàng yǎng yù shàn jiě rén yì lè yú zhù rén de hái zi

   父母希望养育善解人意乐于助人孩子

   Parents hope to raise children who are considerate and co-operative.