shǎng huā
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.enjoy flowers

  • běn shuāng xiū rì de táo huā jié jiāng yíng lái shǒu gè shǎng huā gāo fēng

   双休日桃花赏花高峰

   The first tourists peak is expected to come this weekend.

  • shǎng huā yí duì jiā rén

   赏花佳人

   One should appreciate flowers in the company of a beauty.