shè bèi kē
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.equipment division

    • yī yuàn shè bèi kē gōng zuò tè diǎn yǔ yāo qiú

      医院设备科工作特点要求

      character and request of the instrument section of the hospital