shēn ān
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.be familiar with

  • shēn ān shì gù què bù shì gu cái shì zuì shàn liáng de chéng shú

   深谙世故世故善良成熟

   Capable of sophisticated but not worldly, is the most kind mature.

  • zhèng zhì jiā shēn ān yǔ yán de lì liàng

   政治家深谙语言力量

   Politicians know about the power of language.

Chinese words with pinyin shen an