shēn bù jiàn dǐ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • so deep one cannot see to the bottom; limitless

  • hǎi shuǐ yán sè shì àn huī lǜ sè shēn bù jiàn dǐ

   海水颜色绿色深不见底

   The color of the sea is dull gray-green and it is bottomless.

  • shēn bù jiàn dǐ de dòng xué

   深不见底洞穴

   bottomless pit