shēn lán
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  adj.deongaree; cyan-

  • tā men gěi qiáng bì xuǎn zé le shēn lán sè

   他们墙壁选择深蓝

   They chose an intense blue for the walls.

  • dà hǎi shì yī piàn shēn lán sè

   大海深蓝

   The open sea was dark blue.

 • 2

  n.Deep Blue

  • wǒ jué de shēn lán bǐ qiǎn lán hǎo kàn

   觉得深蓝浅蓝好看

   I think dark blue looks better than light blue.