shén me shí hou
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • when

  • chuán shì shén me shí hou kāi zǒu de

   什么时候

   When did the ship leave?

  • wǒ zhī dào shén me shí hou huì xià xuě

   知道什么时候下雪

   I know when it's going to snow.

  • wǒ men xū yào shāng liang yī xia shén me shí hou dòng shēn

   我们需要商量什么时候动身

   We need to discuss when we should go.