shēng shēng bù xī
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • slmultiply in an endless succession; life and growth in nature

    • tā men de mù dì shì ràng chuán tǒng de yóu tài jiào xìn yǎng shēng shēng bù xī

      他们目的传统犹太教信仰生生不息

      Their aim was to keep alive the traditional Jewish faith.