shī tòu
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adj.wet through; drenched; thoroughly soaked

  • hàn shuǐ shī tòu le tā de yī fu

   汗水湿透衣服

   Her clothes are drenched with sweat.

  • tā bèi yǔ lín de shī tòu le

   湿透

   She was drenched through with rain.

  • tā de xié shī tòu le bīng lěng bīng lěng de

   湿透冰冷冰冷

   His shoes were wet through and icy cold.

  • chuán shang de nà ge rén hún shēn shī tòu

   船上那个浑身湿透

   The man in the boat was wet through.