shí liáng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.food; grain

  • shí liáng chǔ cáng

   食粮储藏

   food storage

  • jī běn shí liáng de fèi yòng

   基本食粮费用

   the cost of basic foods

 • 2

  n.metasomething that can transform into energy

  • jīng shen shí liáng

   精神食粮

   spiritual sustenance