shí tǐ diàn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.physical store

  • tā men bǎ shí tǐ diàn zhuàn wéi le wǎng diàn

   他们实体店网店

   They switched from physical store to online.

  • shí tǐ diàn dǎo bì

   实体店倒闭

   close physical store