shí zì jūn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.crusade; crusader

  • dān dǎ dú dòu shí zì jūn zhàn shì tōng cháng huì yíng

   十字军战士通常

   In a straight fight, the crusaders usually won.

 • 2

  n.the Crusades (eight expeditions by European Christians to recover Jerusalem from Moslems)

  • shí zì jūn yuǎn zhēng

   十字军远征

   crusade

  • shí zì jūn wéi gōng lǐ sī běn

   十字军围攻里斯本

   The crusaders laid siege to Lisbon.