shì chǎng jīng jì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.market/market-oriented/market-regulated economy

  • shí xíng shì chǎng jīng jì

   实行市场经济

   practice market economy

  • qǐ yè de yōu shèng liè tài shì shì chǎng jīng jì de běn zhì

   企业优胜劣汰市场经济本质

   The essential dynamic of the market economy is that good businesses succeed and bad ones do not.