shì wēi
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adj.fml(of a family or dynasty) declining; (of a nation or family of traditional importance) decline in power or wealth

  • gāi dǎng de shì lì yǐ zhú jiàn shì wēi

   势力逐渐式微

   The party's influence has declined.

  • zhú jiàn shì wēi de gōng bǐ huà yǐ bì huà hé mín jiān nián huà de xíng shì yán xù xià lai

   逐渐式微工笔画壁画民间年画形式延续下来

   The gradually declining meticulous painting continues in the form of murals and folk New Year pictures.