shì zhě shēng cún
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • slsurvival of the fittest

  • zhè jiù shì shì zhě shēng cún

   适者生存

   It was the survival of the fittest.

  • shì zhě shēng cún zhè yī shuō fǎ zuì xiān shì shéi shuō de

   适者生存说法

   Who first used the phrase “survival of the fittest”?