shū shū fū fū
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • slnice and cosy

  • shū shū fū fū de jiā

   舒舒服服

   nice and cosy home

  • tā shū shū fū fū de zuò zài yǐ zi shang

   舒舒服服椅子

   She settled herself in the chair with nice and cosy gesture.