shū tān
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.bookstall; bookstand

  • jiù shū tān

   书摊

   a stall selling second-hand books

  • yě xǔ nǐ kě néng zài yī xiē shū tān shang pèng qiǎo zhǎo dào jǐ běn

   也许可能一些书摊碰巧找到

   Perhaps you might chance on copies at some old book stalls.