shù lí
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.brush hurdle; quickset hedge; set-hedge

  • tā yòng jiǎn dāo měng jiǎn shù lí

   剪刀树篱

   She hacked at the hedge with the shears.

  • wǔ zhuāng jǐng chá mái fú zài le shù lí hòu miàn

   武装警察埋伏树篱后面

   Armed police lay in ambush behind the hedge.

  • wǒ chuān guò shù lí de yī dào liè kǒu

   穿树篱裂口

   I went through a break in the hedge.