shuāng dòng
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.frost

  • yuè jīng cháng chū xiàn shuāng dòng

   11经常出现霜冻

   Frosts often occur in November.

  • zhè xiē zhí wù hěn nài hán néng chéng shòu shuāng dòng

   这些植物耐寒承受霜冻

   These plants are quite hardy, and can withstand a frost.

  • rú guǒ shuāng dòng lái lín zhí wù bì xū gài shang fǔ yè tǔ jiā yǐ bǎo hù

   如果霜冻来临植物必须加以保护

   Plants must be covered with a leaf-mould if frost threatens.