shuǐ jīng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.rock crystal

  • shuǐ jīng jiǔ bēi

   水晶酒杯

   crystal wine glass

  • tā mǎi le gè shuǐ jīng xiàng liàn

   水晶项链

   She bought a necklace of crystals.

  • liǎng tào shuǐ jīng bō li bēi

   水晶玻璃杯

   two sets of crystal glasses

  • yī méi zǐ shuǐ jīng jiè zhi

   水晶戒指

   an amethyst ring

Word usage

 • "水晶" is often matched with measure word "块"or"颗".
  • 水晶

   one crystal

  • 水晶

   one crystal