shuō bu zhǔn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  v.speak not exactly

  • wǒ shuō bu zhǔn xiàn zài shì shén me shí jiān

   说不准现在什么时间

   I lost all track of time.

  • wǒ shuō bu zhǔn dào dǐ fā shēng le shén me

   说不准到底发生什么

   I can't rightly say what happened.

 • 2

  adv.probably

  • tā shuō bu zhǔn shì xī wàng tā liú xia

   说不准希望留下

   He probably wished her to stay.

  • jīn tiān shuō bu zhǔn huì xià yǔ

   今天说不准下雨

   It will probably rain today.