sī kai
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.rive

  • mǎ lì jī dòng de sī kai bāo zhuāng hé

   玛丽激动撕开包装

   Mary excitedly ripped open the package.

  • tā sī kai le bāo guǒ

   撕开包裹

   She tore the package open.

Chinese words with pinyin si kai