sī liè
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • v.pull apart; tearing

    • nà ge qiú yuán de jiāo chā rèn dài sī liè le

      那个球员交叉韧带撕裂

      The player suffered a torn cruciate ligament.