Initial:sVideo guide
Final(T3):úVideo guide
Radical:
Structure:Left to right
Strokes:
9
Traditional:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.custom; convention

  • yí fēng yì sú

   break with old customs

  • jiù sú

   old custom

  • rù xiāng suí sú

   When in Rome, do as the Romans do.

  antonym
 • 2

  adj.vulgar

  • nǐ zhēn shi sú bù kě nài

   真是

   You are unbearably vulgar!

  • nǐ zěn me zhè me sú a

   怎么这么

   You're so vulgar.

  • zhè ge rén hěn sú dōu zuān dào qián yǎn r li qù le

   这个钱眼儿

   This man is so vulgar that he is all up in money.

  synonym
  antonym
 • 3

  adj.popular; current

  • tōng sú

   popular

  • sú míng

   popular name

  • sú chēng

   commonly name

 • 4

  n.secular; layman

  • shì sú huà shè huì

   社会

   a secularized society

Words and phrases with 俗

Similar-form characters to 俗