suī rán dàn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • ...but...

    • suī rán tā shí cháng duì wǒ cū lǔ wú lǐ dàn wǒ hái shi hěn xǐ huan tā

      虽然时常粗鲁无礼还是喜欢

      He is often rude to me, but I like him nevertheless.