tài yuán
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.capital city of Shanxi Province

  • tài yuán shì shān xī shěng de shěng huì

   太原山西省会

   Taiyuan is the capital of Shanxi Province.

  • tài yuán de qì hòu zěn me yàng

   太原气候怎么样

   How is the climate in Taiyuan?

  • wǒ zài tài yuán zhǎng dà

   太原长大

   I grew up in Taiyuan.