tān zhǔ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.stall keeper

  • tān zhǔ wú nài de biǎo shì shēng yi hěn bù hǎo zuò

   摊主无奈表示生意

   The stall owner stated helplessly that business was not good.

  • bù zhī dào tān zhǔ kāi jià duō shao

   知道摊主开价多少

   I wonder how much the owner would charge me?