tán jí
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.refer

  • tā jiǎn yào de tán jí dàng tiān de xīn wén

   简要谈及当天新闻

   She adverted briefly to the news of the day.

  • ào bā mǎ zǒng tǒng zài shàng zhōu de guó qíng zī wén yī zài tán jí jiào yù

   奥巴马总统国情咨文谈及教育

   President Obama talked a lot about education in his State of the Union speech last week.

Chinese words with pinyin tan ji