tào zhuāng
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.suit; a set of outer clothes of the same or matching material

  • xī fú tào zhuāng

   西服套装

   western-style suit

  • niú zǎi tào zhuāng

   牛仔套装

   cowboy suit

  • xiū xián tào zhuāng

   休闲套装

   leisure suit

 • 2

  n.set package; suite

  • hù fū chǎn pǐn tào zhuāng

   护肤产品套装

   skincare product set

  • shā dú tào zhuāng

   杀毒套装

   antivirus suite

  • ruǎn jiàn tào zhuāng

   软件套装

   software suite