tǐ xíng
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.type of build or figure; body type; somatotype

  • tā yǒu wán quán shì hé tiào bā lěi wǔ de tǐ xíng

   完全适合芭蕾舞体型

   He has perfect body type for ballet.

  • tā men tǐ xíng wán quán bù xiāng tóng

   他们体型完全相同

   They are of a totally different build.