tì qì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.fmlweep; cry

  • tā tì qì zhān jīn

   涕泣

   She wet the front part of garment with tears.

  • yǎn miàn tì qì

   掩面涕泣

   hide your face for crying

Chinese words with pinyin ti qi