tiān yá
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.end of the world; remotest corner of the earth; the world’s end

    • wǒ kě wèi nǐ zǒu dào tiān yá hǎi jiǎo

      天涯海角

      I could go to the end of the world for you.