tiáo xiū
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • v.change one's shift to get leave later

    • zhuī zōng nián jià tiáo xiū bìng jià hé qí tā jià qī xìn xī

      追踪年假调休病假其他假期信息

      Track yearly vacation, overtime compensation, sick leave and other leave information.